092419 The Smoke Shop in DeKalb - DeKalb Daily Chronicle Photos