092217 Syc Crash (KS) - DeKalb Daily Chronicle Photos