092217 Somonauk Crash (CH) - DeKalb Daily Chronicle Photos