0912216 FB Dek Kane (MA) - DeKalb Daily Chronicle Photos