080817 DeK Manhunt (MA) - DeKalb Daily Chronicle Photos