051117 GSocc Kan DeK (SB) - DeKalb Daily Chronicle Photos